Naše poslední realizace
Poslední realizace

Certifikáty a záruky

Homologace

V roce 2002 proběhly zkoušky několika typů okenních a bezpečnostních fólií s určitým procentem propustnosti na čirá skla u automobilů.

V současné době je stále více zákazníků, kteří vyžadují atestaci na nainstalované okenní a bezpečnostní fólie ve svých vozech.

Proto se ke každé instalaci dokládá potvrzení, osvědčení, atestové štítky určené na každé instalované sklo vozu s procentem propustnosti a výrobní značkou fólie schválené ministerstvem dopravy a spojů ČR. Takto prokazuje každá instalační nebo prodejní firma oprávnění k instalaci nebo prodeji těchto materiálů.

Fólie smějí být použity na vozidlech kategorie M a A, s výjimkou skel sloužících k výhledu z míst řidiče (horizontální úhel 180° před řidičem).

Díky válcované výrobě okenních fólií docílíte tvarování z jednoho kusu na oblá boční a zadní skla u automobilu. Všechny zkoušené fólie SunTek prošli zkušebnou silničních vozidel, vyhovují pro rozlišení dopravní signalizace a jsou určeny pouze na přední boční, zadní boční a zadní skla automobilů.

Na přední boční skla se pak nesmí instalovat okenní fólie se světelnou propustností nižší než 70%. Z řady autofólií toto omezení splňuje pouze fólie Carbon 80. Každé okno opatřené autofólií musí být označeno homologačním štítkem s označením příslušné fólie.

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozila č. 2960

Osvědčení o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozila nebo výbavy vozidla č. 2790

Certifikát CA – 22/2004 kategorie odolnosti P1 bezpečnostn fólie M11

Osvědčení PAVÚS a.s. - protipožární zkouška šíření plamene, zkouška stupně hořlavosti, protokol č. 107 38, 107 39

Osvědčení IKATES – certifikát P1A č. 02/220 – bezpečnostní zkouška dle normy ČSN EN 356 na bezpečnosstní fólii SEC11

Osvědčení IKATES – certifikát P1A č. 02/220 – bezpečnostní zkouška dle normy ČSN EN 356 na bezpečnosstní fólii SEC12

Certifikát shody CN – 36/2004 zkouška odolnosti proti UV záření podle PD ECE 43R

Protokol č. 1982 o zkouškách požárně technických charakteristik okenní a bezpečnostní fólie

Zdravotní listy CZŽP12 – 162/04 Ex: 4103812


Záruky a reklamace

Obchodní podmínky:

Prostoje budou účtovány při přerušení instalace z důvodů, které nezavinil zhotovitel nebo tehdy

nemá-li vymezen časový prostor pro instalaci a to minimálně 8 hodin denně. V případě, že zhotovitel nebude moci tohoto minimálního denního času využít, musí být zadavatelem předem písemně upozorněn.

Cena prostoje je 500,-Kč/pracovní hodina. V případě zrušení realizace zakázky mimo naše zavinění navíc úhrada dopravy (5,-Kč/km).

V případě demontáže a montáže žaluzií je účtováno 30,-Kč/ks.

Po dokončení prací (instalace fólií, úklidu po instalaci) je zadavatel povinen bez prodlení potvrdit zhotoviteli předávací protokol. Pokud zjistí jakékoli objektivní příčiny, které mu zabraňují zakázku převzít, musí zhotovitele ihned informovat a společně s ním postupovat bez zbytečného prodlení k převzetí díla bez výhrad. To se týká zjištění nedodělků, odstranitelných vad a chyb instalace či materiálu.

Za reklamaci lze považovat až vady, chyby a nedodělky zjištěné po převzetí díla stvrzeném podepsaným předávacím protokolem.

V případě externí instalace jsou důležité povětrnostní podmínky.

Externí instalaci nelze provádět za větru, deště a teplot pod 3 stupně Celsia (týká se celého dne plus třech následujících po instalaci). V případě nevhodného počasí je tato instalace přesunuta na nejbližší pro nás možný termín. Posunutí termínu dokončení z důvodu nevhodného počasí nelze považovat za nedodržení závazného termínu dokončení a nelze je jakkoli penalizovat, odstupovat od smlouvy ani vymáhat vzniklé škody po zhotoviteli.

Posunutí termínu předání díla z výše uvedených důvodů se neposuzuje jako nedodržení termínu a podmínek smlouvy. Instalace bude neprodleně pokračovat jakmile to objektivní potíže umožní.

Základní podmínky o provedení díla:

Zadavatel se zavazuje, že pracoviště určené pro montáž fólií bude přístupné od prvního dne

dle smluvené hodiny (viz. objednávka této smlouvy).

Zadavatel je povinen zajistit volný přístup k instalovaným sklům bez překážek, dále pak minimální prostor 4 metry čtvereční na podlaze v blízkosti instalované plochy, nejdále však 30 m (nutné pro formátování fólie z role).

Zadavatel byl poučen, že síla skla pro splnění certifikace P1A a P2A podle EN 356 na polepení bezpečnostní fólie Clear 12C (300 mikronů) je 3, 4 a 6 mm, síla skla pro splnění certifikace 2B2 fólií Clear 4C (100 mikronů) podle EN 12600 je 4 mm, síla skla pro splnění certifikace 1B1 fólií Clear 7C (175 mikronů) podle EN 12600 je 6 mm a v případě, že aktuální sklo neodpovídá požadované síle, bere tímto veškerou odpovědnost za možnou technicky nedokonalou aplikaci fólie a její konečný vzhled na sebe. Stejně tak si je vědom neplatnosti výše uvedených certifikátů k příslušným fóliím, neboť na tento fakt byl upozorněn a s tímto souhlasí.)

Vnitřní okenní fólie s hodnotou absorbce sluneční energie nad 30% mohou způsobit prasknutí skel od místa poškození (vyštíplý okraj, špatně zabroušený okraj, mikrobublinky a nečistoty ve skle).

Některé typy skel mohou prasknout samovolně. Je to dáno tepelnou roztažností skla při předání povrchové teploty fólie sklu nebo hodnotou odražené sluneční energie. Zadavatel je si této skutečnosti vědom a přebírá tak plnou odpovědnost za vzniklé škody.

Zrušení závazné objednávky:

V případě, že je tato závazná objednávka zrušena ze strany zadavatele, zavazuje se zadavatel, odkoupit materiál potřebný k instalaci a uhradit všechny výlohy související s přípravou na realizaci objednané zakázky, pokud zhotovitel od tohoto požadavku sám neodstoupí. Toto se týká i přebytkového materiálu v případě změny instalované plochy po podpisu této závazné objednávky.

Neplatí v případě našeho potvrzení objednávky nové.

Jakákoli změna, zapříčiněná zadavatelem nebo skutečnostmi součinnými s místem instalace po dobu instalace ovlivňující trvání nebo cenu instalace (mimo rozmarů počasí v případě externích instalací), je důvodem k sepsání závazné objednávky nové a v případě nevýhodných podmínek pro zhotovitele může být důvodem k vypovězení objednávky ze strany zhotovitele. Zadavatel se tímto zavazuje uhradit veškeré náklady s tímto spojené.

Příprava na instalaci:

Zadavatel je seznámen s tím, že instalace okenní a bezpečnostní fólie se provádí pod

rozprašováním aplikační kapaliny na skla a na okenní fólii, která volně stéká dolů. Běžně se snažíme stékající vodu zachytit na podkladové textilie. Okna se myjí jarovou vodou. Za vzniklé skvrny způsobené špinavým okenním rámem nebo parapetem odpovídá zadavatel. Proto je nutné, aby objednatel očistil okenní rámy a parapety od nečistot před instalací.

Vzniklé nečistoty:

Přes veškerou snahu může nastat situace, že mohou mikro-nečistoty ulpět mezi

sklem a nainstalovanou folií. Tyto nečistoty vzhledem k prostředí (prašnost vzduchu) a stáří rámu nelze vyloučit a neovlivňují funkci fólie. Proto nejsou důvodem k reklamaci. Skleněná plocha musí být před instalací zbavena všech hrubých nečistot (malta, barva, prach, pavučiny, reklamní nápisy, okenářský tmel, který musí být zaschlý, apod.) zadavatelem. V jiném případě je tato práce přičtena k celkové ceně jako vícepráce. Konečné vyčištění skel před instalací je zahrnuto v ceně.

Zadavatel má pro záruku kvalitní montáže povinnost zajistit bezprašné prostředí. V případě nadměrného výskytu nečistot v ovzduší z důvodu souběžných prací s instalací, průvanu, prachu a špíny na podlaze či v okolí instalace, je objednatel seznámen s faktem výskytu prachových částic v lepu fólie, na který se nečistoty přichytí v době odhalení lepu před položením fólie na sklo.

Pokud objednatel nezajistí výše uvedené, nese plnou odpovědnost za výskyt prachových částic v lepu bez možnosti reklamace (vztahuje se na aplikaci interních fólií). Při aplikaci fólií externích je výskyt prachových částic v lepu samozřejmostí z důvodu výskytu prachových částic ve vzduchu.

Zvláštní podmínky platí pro pás o šíři 5 cm po obvodu fólie. Rezavé rámy, staré a drobící se kyty, zpuchřelá gumová těsnění, nepravidelná linie silikonu a jeho zbytky mohou mít na estetickou kvalitu v okrajích instalované fólie stejný vliv, jako prachové částice ze vzduchu. Také mohou způsobit špatné přilnutí lepu fólie v těchto místech. Výskyt těchto nečistot pod instalovanou fólií lze jen účinně omezit delším časem věnovaným předinstalační přípravě.

Po instalaci:

Mlhovina která vznikne při instalaci mezi sklem a fólií je zcela běžným jevem, který provází technologický postup a není žádným důvodem k reklamaci.

Konečné vyschnutí protisluneční, zrcadlové, termoizolační a privátní fólie je po 7 dnech a tím je též zabezpečena plná funkce fólie. Zadavatel se zavazuje, že nenaruší vysychání nalepené plochy jakýmkoliv způsobem (zatmelení okrajů nalepené folie, máčení, mytí, nedostatečné větrání, nízká teplota, atd.) a nebude nalepenou plochu omývat po 30 dní (bezpečnostní fólie), po 7 dní (ostatní materiály). Od tohoto data je povoleno materiál čistit viz. Návod na použití a údržbu nainstalované fólie.

Zadavatel pro splnění záruky při instalaci interních fólií musí udržovat minimální teplotu skleněné plochy + 5ˇC při instalaci a po dobu 5 dní po instalaci. Po instalaci bezpečnostních fólií 30 dní.

U bezpečnostních fólií o síle 300 mikronů (Clear 12C) může zbytek instalační kapaliny vysychat 30 až 100 dní podle velikosti instalované plochy. Je to způsobeno vysycháním materiálu od krajů na rozdíl od tenkých protislunečních fólií, které vysychají skrze póry materiálu.

Veškerá zbytková tekutina či mlhovina není v této ochranné době důvodem k reklamaci.

Při větším rozměru, kdy se fólie musí instalovat ze dvou a více kusů, je v případě bezpečnostních fólií instalováno na dotek jednotlivých kusů. U ostatních materiálů je speciální technikou docíleno naprostého slícování jednotlivých kusů fólie. Mezery mezi jednotlivými kusy mohou vzniknout pouze tepelnou reakcí podkladového materiálu na okolní teplotu. Mezera mezi rámem okna (brána je nejbližší překážka na skle – guma, kyt, silikon, barva, apod.) a fólií může být 1 až 5 mm, toto není důvodem k reklamaci a funkčnost fólie se nemění.

Velikost mezery fólie od rámu se liší podle typu, stáří rámu, způsobu uchycení skleněné plochy a typu fólie.

Návod na použití a údržbu nainstalované fólie:

Skla s nalepenou fólií se udržují stejným způsobem jako skla bez fólie. Po výše uvedenou dobu skla s nainstalovanou fólií je nutné je nečistit, dochází k vysychání a konečnému přilnutí fólie. Poté se fólie mohou očistit jarovou vodou + stěrkou a vyleštit obyč. okenním čističem (doporučujeme přípravek Clin), mimo čističů obsahujících čpavek za použití papíru, textilie nebo švédské utěrky. Skla s nalepenou fólií nijak neškrábejte, ani na ně nevyvíjejte přílišný mechanický tlak.

Záruka:

Zhotovitel poskytuje záruku na instalaci.......... měsíců ode dne předání díla.

A to jmenovitě na odlepení, pokroucení, barevnou stálost, vznik vzduchových bublin.V této době provede zhotovitel bezplatně veškeré opravy. Záruka se vztahuje pouze při instalaci na sklo float (hladké, rovné). Záruka samozřejmě zaniká při úmyslném poškození nalepených ploch, nepřiměřeně hrubém zacházení a při pokusech o opravy.

Veškeré zjištěné vady je zadavatel povinen zhotoviteli ohlásit písemně, bez zbytečného prodlení.

Zhotovitel se zavazuje řešit případné reklamace bez zbytečného prodlení a v co nejkratším možném termínu.

Kontakt

www.autofolie-bezpecnostni-folie.cz SunShield
Adresa: Rumiště 10,
60200 Brno
Telefon: 606 401 649
E-mail: sunshield@centrum.cz
IČ: 696 47 461
 
SunShield fólie na Firmy.cz